Kamera Adatvedelmi Tájekoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
TÁJÉKOZTATÓ KAMERA-RENDSZER ÁLTAL RÖGZÍTETT KÉPEKKEL ÉS FELVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL
TÁJÉKOZTATÓ
a Home Center (és ahhoz tartozó parkolók) külső területein alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer (kamera-rendszer) által rögzített képekkel és felvételekkel kapcsolatos adatkezelésről
 
TISZTELT LÁTOGATÓNK! TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
 
Bevezető:
A Home Center Üzemeltetője köszönti Önt létesítményünkben!
Jelen Tájékoztató célja, hogy a Társasház területére belépő és ott tartózkodó természetes személyek /a továbbiakban együtt: „Érintettek”/ részére - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – az Üzemeltető tájékoztatást adjon a Home Centerben zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer /a továbbiakban: „kamerarendszer”/ alkalmazásáról, az alkalmazás céljáról, jogalapjáról, a kamerarendszer üzemeltetőjének személyéről és elérhetőségeiről, a rögzítésre kerülő felvételek kezelésére vonatkozó alapvető információkról.
A Tájékoztató célja továbbá, hogy az Érintettek: • megismerhessék a kamerarendszer által készített felvételekkel kapcsolatos jogaikat,  • tájékoztatást kapjanak arról, hogy a kamerarendszer alkalmazásával és a felvételekkel kapcsolatos kéréseikkel, kérdéseikkel kihez és hogyan fordulhatnak, a kért információt kitől és mennyi időn belül fogják megkapni, • ha úgy ítélik meg, hogy a kamerarendszer alkalmazásából adódó adatkezeléssel kapcsolatosan nem kaptak kellő tájékoztatást vagy nem értenek egyet a tájékoztatással, esetleg nem tartják jogszerűnek az adataik kezelését, ez esetben kihez fordulhatnak panaszukkal, illetve mely szervtől kérhetnek jogvédelmet.
 
Tájékoztatónkban arra törekszünk, hogy közérthető és áttekinthető formában foglaljuk össze a fentiek ismertetését annak érdekében, hogy az Érintettek fel tudják mérni, hogy a Home Centerben történő tartózkodásuk során róluk készült kamera-felvételek rögzítése, tárolása és egyéb kezelése milyen hatással járhat információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra.  
 

1. A kamerarendszerrel megfigyelt objektum adatai, a létesítmény üzemeltetője:
 
A létesítmény neve: Home Center Társasingatlan /a továbbiakban: „Társasház”/

címe:             
jogi statusa:             a látogató- és vásárlóközönség számára megnyitott (nyilvános) magánterület /társas-üzletház/
 
Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer használatáról  

Home Center üzemeltetője:              Home Center Társasingatlan I-II.
székhelye: 1173 Budapest Pesti út 237
adószáma:27017346-2-42 , 27017353-2-42
E-mail elérhetősége: info@homecenter.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:        Adamecz Tímea
e-mail cím: tuzhal97@gmail.com    /a továbbiakban: „Üzemeltető”/
 A kamerarendszer által megfigyelt területek a Home Centerben: • épületen belül: közös használatú közlekedési terek (folyosók, lépcsőházak), • épületen kívül: bejáratok és az épülethez tartozó járdák területe, külső parkoló területei.
 
2. Az adatkezelés célja:  A Home Center a látogatóközönség számára megnyitott közös területeit évente átlagosan több, megközelítőleg 200.000   fő keresi fel.  

A térfigyelő kamerarendszer használatának célja, hogy a közös terekről készülő kamerafelvételek rögzítésével, és a felvételeknek a kamerarendszert üzemeltető biztonsági szolgálat általi figyelemmel kísérésével hozzájáruljon a Home Centerben a személy- és vagyonbiztonság megőrzéséhez, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez és felderítéséhez, a vagyoni értékek védelméhez.  Amennyiben a kamerarendszer üzemeltetője a diszpécseri irodában elhelyezett monitorokon személyi sérüléssel járó, vagy annak lehetőségével veszélyeztető helyzet kialakulását vagy bekövetkezését, továbbá a vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy sértő helyzetet észlel, a biztonsági szolgálat vezetője azonnali intézkedéseket tesz a veszélyhelyzet megelőzése, elhárítása, illetve a hatékony segítségnyújtás azonnali megszervezése érdekében.  
A kamerarendszer használata tehát általánosan személy-és vagyonvédelmi célt szolgál, üzemeltetése hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a látogatók számára segítséget kell nyújtani akár élet-, testi épség-, vagy egészségvédelmi okokból, akár vagyoni értékeik védelme érdekében, vagy  ha a felvételek a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértések, különösen bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban szolgálhatnak jogvédelmi eszközként a látogatók, vagy akár az Üzemeltető számára, ezen esetekben a kamerafelvételek a jogérvényesítés során felhasználhatóak legyenek a törvényi rendelkezések és lehetőségek keretei között.  
 

Az egyes kamerák által megfigyelt területrészek helye (a kamerák telepítésének helye és látószöge) és az egyes kamerák használatának célja és indoka, külön kamera-térképen került pontos meghatározásra, melyek az Üzemeltetőnél állnak rendelkezésre.
 
3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok, az adatkezelés jogalapja, jelen Tájékoztató elérhetősége:
 
3.1.  Az adatkezelésre vonatkozó FŐBB JOGSZABÁLYOK: • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló - az Európai Parlament és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679 Rendelet  /a továbbiakban: „Rendelet”/ • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. /továbbiakban: „Info tv.”/,  • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. /a továbbiakban: „Társasházi tv.”/.
 
3.2. JOGALAP: a kamerafelvételek rögzítésének jogalapja:
 
a Home Center, mint Társasház jogos érdeke. Az Üzemeltető jogos érdekét képezi, hogy az általa felügyelt Home Centerben (melyben a közös tulajdonban lévő épületrészek össz alapterülete meghaladja a 14.000. m2-t) információval rendelkezzen arról, hogy a látogatók biztonságos és nyugodt vásárlását, szórakozását nem zavarja meg semmilyen rendkívüli esemény, illetve bármely olyan helyzetben, amikor ennek veszélye áll fenn, vagy ilyen nem várt esemény bekövetkezik, mielőbb segítséget tudjon nyújtani a Társasház őrzés-védelmi és/vagy egészségügyi szolgálata útján, illetve szükség esetén a mentőszolgálat és/vagy a rendőrhatóság közreműködését kérve. A felelős létesítmény-üzemeltetés, és az Üzemeltető jogos érdeke is megkívánja, hogy a veszélyhelyzetek megelőzésén és elhárításán túlmenően, amennyiben az szükséges, az Üzemeltető kamerafelvétellel tudja pontosan igazolni a Home Centerben bekövetkezett rendkívüli események (pld. baleset, jogsértések elkövetése, káresemények) körülményeit, legyen képes (akár hatóság és bíróság, akár biztosítótársaság felé) jogai érvényesítése érdekében bizonyítási eszközként felhasználni az esetet dokumentáló kamerafelvételt.
 
A fentieken túlmenően, a kamerahasználattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja továbbá, hogy az harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez is szükséges.
 Ilyen eset lehet, amikor nem az Érintett, nem az Üzemeltető, és nem is az Üzemeltető megbízásából eljáró adatfeldolgozó (vagy közvetlen irányításuk alatt álló személy) érdekéről van szó, hanem más, természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv jogos érdekéről.


Az Üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekét - mint adatkezelési jogalapot - a Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja rögzíti. Az Üzemeltető az adatkezeléshez érdekmérlegelési tesztet készített, mely alátámasztja, hogy a kamerahasználatból adódó, fentiekben részletezett adatkezelés szükséges és arányos mértékű az Üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez, és - figyelemmel az Üzemeltető és az általa megbízott adatfeldolgozó által bevezetett szervezeti és technikai biztonsági intézkedésekre is – az adatkezelés nem veszélyezteti az Érintettek alapvető jogait és szabadságait.
 
 
3.3. A TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGE:
 
A Társasház bejáratainál piktogram hívja fel a figyelmet a kamerarendszer alkalmazására, melyen feltüntetésre került az Üzemeltető elérhetősége is. Továbbá:
 • a jelen Tájékoztató elhelyezésre került a Társasház www.homecenter.hu honlapján (a weboldal megnyitása után, a fejlécben található „Adatvédelmi tájékoztatás” címre kattintva érhető el jelen Tájékoztató pdf. formátuma),
 • a jelen Tájékoztató szövege nyomtatott formában is az Érintettek rendelkezésére áll
" Kamerával megfigyelt terület"

4. Az adatkezelés tárgya, tartalma (a kezelt adatok köre):
A Kamerarendszer a Társasház területére belépő személyekről és a létesítmény közös  területén végzett mozgásukról készült kamerafelvételeket rögzíti. Az elektronikus térfigyeléssel készült felvételeken tehát – a felvétel élességétől is függően – szerepelhet:
az Érintett képmása, ruházata, viselkedése, mozgása
A Kamerarendszer üzemeltetője önmagában a felvételeken szereplő adatok (Érintett képmása, ruházata, viselkedése, mozgása) alapján nem tudja azonosítani az Érintetteket, és - az Érintett által, saját akaratából rendelkezésre bocsátott kiegészítő információk nélkül - nincs lehetősége és képessége arra, hogy azonosítsa a kamerarendszeren látható természetes személyeket.
 
5. A kamerarendszer üzemeltetője /adatfeldolgozó/:
 
A Társasházi tv. 25.§ (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, a kamerarendszer üzemeltetője a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott személy lehet.
A kamerarendszer üzemeltetésére a Dis Security Kft.  – mint a Társasház társasház közös képviselője által megbízott vagyonvédelmi cég részére adott megbízást.
Cégnév: Home Center Társasingatlan I.
 Székhelye /és egyben postázási címe/: 1173 Budapest Pesti út 237.
 Képviselője: Hatala Rita
 A kamerarendszer üzemeltetőjének elérhetőségei:
 Telefonszám: 061-253-8383
 E-mail címek:  info@homecenter.hu
Bármely, a kamerarendszer használatával kapcsolatos kérdés, kérés, panasz esetén, azt közvetlenül a info@homecenter.hu  jelezzék.
 
Amennyiben a kamerarendszerrel kapcsolatos kérdés, kérés, észrevétel a Társasház őrszolgálatának bármely munkatársához az haladéktalanul továbbításra kerül a létesítmény vezetője részére.     
6. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
 
A kamerafelvételen szereplő Érintett számára lehetővé kell tenni a Rendeletben és az Info Tvben biztosított jogoknak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.  
 
6.1. tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről:   
 
Az Érintett tájékoztatása - a jelen Tájékoztatóban rögzítetteken túlmenően - kiterjed:  az Érintettnek a kamerarendszer üzemeltetője által kezelt adataira, azok forrására, amennyiben adatvédelmi incidens (így különösen: személyes adathoz jogosulatlan hozzáférés, személyes adat megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése, megsemmisülése, vagy sérülése) történt, az esetben az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről szóló tájékoztatásra, valamint – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. Amennyiben adattovábbítás történik, a kamerarendszer üzemeltetője arról - az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából - adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett tájékoztatásra irányuló kérelme esetén, a kamerarendszer üzemeltetője indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az Érintett kérelmének beérkezésétől számított 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást (az Érintett erre irányuló kérelmére: írásban). A kérelem teljesítése nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
 
6.2. hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz - mely esetben az Üzemeltető -mint adatfeldolgozó -  tájékoztatást ad arról, hogy az Érintettre vonatkozóan kezel-e személyes adatot, s ha igen, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelésre vonatkozó /jelen Tájékoztatóban rögzített/ főbb szabályai, s a Társaság az Érintett kérelmére - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályi korlátok keretei között - rendelkezésére bocsátja a kezelt személyes adatok másolatát.  Az Érintettnek a másolat igénylésére vonatkozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 15. Cikk (4) bekezdés), melyre tekintettel, a másolat kiadására vonatkozó kérelem az esetben teljesíthető, ha a kamerafelvételen az Érintetten kívül más személy nem szerepel, vagy a további személyek felismerhetetlenek, vagy felismerhetetlenné tételük („kitakarásuk”) technikailag indokoltan elvárható és megoldható a kamerarendszer üzemeltetője részéről.

Amennyiben a másolat kiadása a fentiek szerint teljesíthető, az Üzemeltető utasítására mobil adathordozóra (USB, DVD) kimenti a felvételt, s azt jegyzőkönyv felvétele mellett adja át az Üzemeltető az Érintett részére.
 
6.3. az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 
Mit jelent az adatkezelés korlátozása? a Rendelet szerint: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. Lényege: az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelő akadályozza meg az adatok törlését azzal, hogy az érintett által kért adatokat „zárolja” - azaz pld. a kamerafelvételek esetében kimenti egy adathordozóra a kért felvételeket - hogy azok
1. rögzítő: 5 nap, 2 rögzítő 4 nap, 3 rögzítő 6 napos tárolási időtartam lejártát követően is rendelkezésre álljanak (ne érintse a felvételeket az automatikus törlés).
 
Meddig van lehetőség az adatkezelés korlátozására?
 Értelemszerűen, az Üzemeltető csak abban az esetben tudja teljesítési a korlátozásra irányuló kérelmet, amennyiben azt az Érintett a kérelem tárgyát képező kamerafelvétel rögzítésétől számított 1. rögzítő: 5 nap, 2 rögzítő 4 nap, 3 rögzítő 6  napon belül kéri (azaz: az automatikus törlésre beállított 1. rögzítő: 5 nap, 2 rögzítő 4 nap, 3 rögzítő 6 nap letelte előtt)!
Milyen esetekben kérheti az érintett a korlátozást? (a Rendelet szabályai szerint:)  a)  ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok          felhasználásának korlátozását;
 b)  ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 c)  ha az Érintett tiltakozott a jogos érdekre történő hivatkozáson alapuló adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 
Hogyan teljesíti a kérelmet az Üzemeltető?
 
Amennyiben a korlátozásra irányuló kérelem teljesíthető (a kérelem tárgyát képező kamerafelvétel rendelkezésre áll, a kérelmező egyértelműen meghatározta a kérelem tárgyát képező adattal való kapcsolatát, és a kérelem teljesítése megtagadásának jogszabályban meghatározott oka sem áll fenn), az adatfeldolgozó gondoskodik a korlátozás végrehajtásáról, és értesíti arról az Érintettet az Érintett által megadott elérhetőségeken (telefonszám, vagy email-cím, vagy postacím). Az Érintett – amennyiben a kérelme megküldésekor vagy azt követően nem azonosította magát, az esetben az azonosítását követően – jogosult a kérelem tárgyát képező (korlátozásra került) kamerafelvételt adathordozón átvenni az Üzemeltetőtől, vagy az adatfeldolgozótól, átvételi elismervény aláírása ellenében, jegyzőkönyv felvétele mellett.

Amennyiben az Érintett a korlátozásra irányuló igényének az Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított 6 (hat) hónapon belül nem jelentkezik az Adatkezelőnél a korlátozás tárgyát képező adatok átvétele érdekében, a Maxsys Kft. a 6 hónapos időszak letelte után haladéktalanul megsemmisíti a korlátozás tárgyát képező adatokat (kamerafelvételeket).
 
Hogyan kap értesítést az Érintett a korlátozás feloldásáról?
 
Az adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet (akinek a kérése alapján korlátozták az adatkezelést) az adatkezelés korlátozásának feloldásáról (valamint – amennyiben azt az Érintett igényli – a címzettekről, akiknek az Üzemeltető köteles volt az adatot továbbítani). Az Érintett az értesítést az általa a korlátozásra irányuló kérelmében megadott e-mail címére küldött elektronikus üzenetben, vagy megadott postai címére küldött levélben kapja meg az adatkezelőtől.
 
6.3.1. Kiegészítés a korlátozással kapcsolatos szabályokhoz:
 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik - azaz, az Üzemeltető az Érintett kérésére a fentieknek megfelelően kimenti a felvételt külső adathordozóra, és elkülönítetten kezeli (tárolja) - az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 Az Érintett erre irányuló igényétől függetlenül is sor kerülhet az adatkezelés korlátozására, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben is: - ha a felügyleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elrendeli, - ha arra jogosult hatóság, bíróság kötelezi a korlátozásra az Üzemeltetőt (lsd. 8.2. pontban írt esetek), - az adatkezelő döntése alapján, ha megítélése szerint az adatok törlése sértené az Érintett, vagy az Üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekeit (így különösen, ha az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges /pld. vizsgálat vagy eljárás lezárásáig/).
 
 
6.4  Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Üzemeltető vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Üzemeltető csak abban kezelheti tovább a személyes adatokat, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja.
Az Üzemeltető jelen Tájékoztatóval felhívja az Érintettek figyelmét, hogy – a Tájékoztató 2. pontjában meghatározott adatkezelési célokra, valamint az adatkezelés 3.2. pontjában meghatározott jogalapra (jogos érdekek) tekintettel – az Érintett tiltakozása leginkább az esetben lehet megalapozott, ha az általa kifogásolt adat(kezelés) valamely okból jogellenes volt /pld. olyan helyről készült a kamerafelvétel sértette az Érintett jogait, amelyet a jogszabályi rendelkezések alapján tilos kamerával megfigyelni / pld. mosdó, illemhely/).
 
7.   Kérheti az Érintett a róla kezelt adat (kamerafelvétel) törlését? Válasz: nem, mert a Rendelet (17. Cikk (3) bekezdése értelmében) az Érintettnek a törléshez („elfeledtetéshez”) való joga gyakorlására rendelkezések nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés - többek között - „jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez” szükséges! A Tájékoztató 2. pontjában meghatározott adatkezelési célokra, valamint az adatkezelés 3.2. pontjában meghatározott jogalapra (jogos érdekek) tekintettel, szükség van az adatkezelésre.  Az adatkezelés céljait - a Társasház méretére, és látogatók nagy számára is tekintettel - nem lehet kamerarendszer alkalmazása nélkül elérni.  
 
8. Adatbiztosági intézkedések:
A kamerarendszer üzemeltetője a képfelvételek védelme és biztonsága érdekében belső szabályozással (adat- és titokvédelemi, információbiztonsági, hozzáférési jogosultságokra vonatkozó szabályok meghatározásával), a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével, szervezési és oktatási intézkedésekkel gondoskodik a megfelelő adatvédelemről.
 
9. Az Érintett rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek:
 
9.1 PANASZ ELŐTERJESZTÉSE:       
 
  Javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen az Üzemeltetőhöz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. Az Üzemeltető ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a 5. pontban írtaknak megfelelően/: E-mail cím:      info@homecenter.hu.
 Telefonszám:   061/253-8383
 Postacím:     1173 Budapest Pesti út 237.
9.2. HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:       
Az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kamerarendszer üzemeltetője megsértette az Érintett vonatkozásában az elektronikus megfigyelőrendszer használatával és működtetésével kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségeit.  
Az illetékes hatóság:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  telefonszáma: +36 (1) 391-1400,  elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu  honlapjának címe: http://naih.hu)
 
9.3. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:
 
Amennyiben az Érintett nem ért egyet az Üzemeltetőnek vagy a kamerarendszer üzemeltetőjének az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy az Üzemeltető a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 
Amennyiben a jelen Tájékoztatóval vagy az elektronikus megfigyelőrendszer használatával kapcsolatosan bármilyen további kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze az Üzemeltetőnek a Tájékoztató 9.1. pontjában megjelölt telefonszámán, vagy e-mail címén, vagy írásban a postai címére küldött levél formájában.


Elérhetőség

HOME(center
Budapest XVII. Pesti út 237.

Tel: +36 (1) 253 8383
Email: info KUKAC homecenter.hu
Névjegykártya mentése
Elérhetőek vagyunk közösségi oldalon: